DIENSTVERLENING | Algemene Voorwaarden

Geldig voor iedere aanbieding

Algemene Voorwaarden FoodResult

Algemene Voorwaarden voor dienstverlening van FoodResult gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder nr. 09186584.

1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
1.2 Gebruiker: FoodResult, de gebruiker van de algemene voorwaarden;
1.3 Opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker;

2. Algemeen

2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan door gebruiker van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt;
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;
2.4 Eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door gebruiker schriftelijk zijn aanvaard;
2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en opdrachtgever zullen nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen;

3. Aanbiedingen en offertes

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd;
3.2 De door gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden, indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven;
3.3 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn in Euro exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven;
3.4 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft;
3.5 Een samengestelde offerte verplicht gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs;
3.6 Aanbiedingen of offertes gelden slechts voor de opdrachten waarop zij betrekking hebben en kunnen niet worden ingeroepen voor latere opdrachten;
3.7 De bij de offerte aan opdrachtgever verstrekte begrotingen, plannen of andere zaken blijven eigendom van gebruiker en dienen op eerste verzoek aan de gebruiker te worden geretourneerd. Zij mogen zonder toestemming van gebruiker niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden;

4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Gebruiker zal uitsluitend voldoende gekwalificeerd personeel inschakelen bij de uitvoering van de overeenkomst;
4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, mits voldoende gekwalificeerd;
4.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft de gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen;
4.4 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn;
4.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd;
4.6 Indien door gebruiker of door gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten;
4.7 De locatie en het tijdstip van de uitvoering van de overeenkomst worden in overleg bepaald. Het is gebruiker echter toegestaan de locatie en het tijdstip te wijzigen, mits hij dit tijdig met de opdrachtgever bespreekt. In het algemeen geldt dat bedoelde wijziging tijdig is doorgegeven, indien dat uiterlijk 48 uur voor het uitvoeren van de overeenkomst of een gedeelte daarvan plaatsvindt.
4.8 Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar zijn;

5. Annulering door opdrachtgever

5.1 Annulering dient bij aangetekend schrijven te geschieden;
5.2 Indien opdrachtgever de overeenkomst annuleert is opdrachtgever gehouden conform de onderstaande regeling een bepaald percentage van de overeengekomen prijs (inclusief BTW en arrangementskosten) als annuleringskosten aan gebruiker te betalen, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding inclusief gederfde winst;
Bij annulering tot 6 weken voor aanvang uitvoering overeenkomst 0%;
Bij annulering tot 4 weken voor aanvang uitvoering overeenkomst 75%;
Bij annulering minder dan 2 weken voor aanvang uitvoering overeenkomst 100%;
5.3 Indien een uurtarief of dagdeeltarief is overeengekomen, bepaalt de gebruiker naar redelijkheid wat als de overeengekomen prijs heeft te gelden in het kader van deze annuleringsregeling. Gebruiker dient daartoe in te schatten hoeveel uren of dagdelen in rekening zouden zijn gebracht bij niet-annulering van de overeenkomst;
5.4 Bij verhindering van het volgen van een training is de opdrachtgever gerechtigd een plaatsvervanger af te vaardigen, mits deze een soortgelijke functie uitoefent als de afgemelde deelnemer en de wijziging ruim voorafgaand aan de training aan gebruiker wordt gemeld. Verzuim van een bijeenkomst door een deelnemer geeft geen recht op restitutie van een gedeelte of het gehele factuurbedrag. Bij annulering van in-company trainingen blijft het gehele factuurbedrag verschuldigd;

6. Annulering door FoodResult

6.1 Gebruiker behoudt zich het recht voor trainingen bij gebrek aan belangstelling te annuleren. Daaraan kunnen door de opdrachtgever dan wel cursist geen rechten worden ontleend;
6.2 Gebruiker behoudt zich het recht voor om trainingsdata te wijzigen. Bij het uitvallen van lessen rust op gebruiker, ongeacht de oorzaak, geen andere verplichting dan het organiseren van een inhaalles;

7. Wijziging van de overeenkomst

7.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen;
7.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen;
7.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal gebruiker opdrachtgever hierover tevoren inlichten;
7.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft;
7.5 In afwijking van de leden 6.3 en 6.4 zal gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen, indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan gebruiker kunnen worden toegerekend;

8. Duur van de overeenkomst; uitvoeringstermijn

8.1 Indien de duur van de overeenkomst overeengekomen is, geldt de overeenkomst voor deze bepaalde tijd. Is geen bepaalde tijd overeengekomen, dan geldt de overeenkomst voor onbepaalde tijd;
8.2 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen;

9. Tarief

9.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast tarief overeenkomen;
9.2 Indien geen vast tarief wordt overeengekomen, zal het tarief worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren, dagdelen of dagen. Het tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven, dagdeeltarieven of dagtarieven van gebruiker, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief, dagdeeltarief of dagtarief is overeengekomen;
9.3 Het tarief is exclusief BTW. Ook eventuele reis- en verblijfkosten van deelnemers aan trainingen zijn niet bij het tarief inbegrepen. Dit geldt eveneens voor eventuele kostenramingen;
9.4 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand is gebruiker gerechtigd de verschuldigde kosten periodiek in rekening te brengen;
9.5 Indien gebruiker met opdrachtgever een vast tarief, uurtarief, dagdeeltarief of dagtarief overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van dit tarief;
9.6 Gebruiker is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen, indien gebruiker kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en uitvoering de tarieven ten aanzien van bijvoorbeeld lonen aanmerkelijk zijn gestegen;
9.7 Bovendien mag gebruiker het tarief verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst dat in redelijkheid niet van gebruiker mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen tarief;
9.8 Opdrachtgever is in geval van prijsstijging gerechtigd de overeenkomst op te zeggen , indien het tarief wordt verhoogd binnen drie maanden na het aangaan van de overeenkomst. Na ommekomst van deze periode is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst op te zeggen indien de verhoging meer dan 10% bedraagt. Opdrachtgever is niet gerechtigd de overeenkomst op te zeggen indien de verhoging van het tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet. Indien gebruiker schade lijdt ten gevolge van het opzeggen van de overeenkomst door de opdrachtgever, is de opdrachtgever gehouden deze schade te vergoeden. De schade wordt ten minste begroot op materiaalkosten en overige reeds gemaakte kosten;
9.9 Gebruiker zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het tarief schriftelijk kenbaar maken. Gebruiker zal daarbij de omvang van de verhoging vermelden en de datum waarop deze ingaat;
9.10 Indien opdrachtgever de door gebruiker kenbaar gemaakte verhoging van het tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van gebruiker genoemde datum waarop de prijs- of tariefaanpassing in werking zou treden;

10. Betaling

10.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Gebruiker is gerechtigd vooruitbetaling van (een gedeelte) van het verschuldigde bedrag te verlangen. Facturen voor trainingen dienen uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de training volledig te zijn voldaan. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.;
10.2 Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte van een maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag;
10.3 In geval van liquidatie, faillissement, toelating van opdrachtgever tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van gebruiker op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar;
10.4 De door opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente;
10.5 Een aan de opdrachtgever toegezegde subsidie wordt door gebruiker in haar facturen opgenomen indien de subsidie geheel aan gebruiker wordt toegekend en vergoed. Deze opname vindt plaats mits aan alle voorwaarden voor subsidie is voldaan en gebruiker een bevestiging van de subsidietoezegging heeft ontvangen. Of aan alle voorwaarden is voldaan, is ter beoordeling van gebruiker;

11. Eigendomsvoorbehoud

11.1 Alle door gebruiker geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., blijven eigendom van gebruiker totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen;
11.2 De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren;
11.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen;
11.4 Voor het geval dat gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan gebruiker of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden en die zaken mede terug te nemen;

12. Incassokosten

12.1 Indien opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd;
12.2 Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking;
12.3 Gerechtelijke- en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever;

13. Onderzoek, reclames

13.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan gebruiker. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren;
13.2 Indien een klacht gegrond is, zal gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt;
13.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16.

14. Opzegging

14.1 Tenzij anders overeengekomen kunnen partijen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van 60 dagen;
14.2 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft gebruiker recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan gebruiker zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden;
14.3 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door gebruiker, zal gebruiker in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn;
14.4 Indien de overdracht van de werkzaamheden voor gebruiker extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever, na voorafgaand overleg, in rekening gebracht;

15. Opschorting en ontbinding

15.1 Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
15.1.1 opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
15.1.2 na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
15.1.3 opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
15.2 Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn, dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is geworden of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;
15.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst;
15.4 Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen;

16. Teruggave ter beschikking gestelde zaken

16.1 Indien gebruiker aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt, zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening;
16.2 Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft gebruiker het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen;

17. Aansprakelijkheid

17.1 Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld;
17.2 De totale aansprakelijk van FoodResult wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom. Bij opdrachten met een duur langer dan 1 jaar is de vergoeding beperkt tot een maximum van 1 maal het jaarhonorarium;
17.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
17.3.1 de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
17.3.2 de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan gebruiker toegerekend kunnen worden;
17.3.3 de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
17.4 Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
17.5 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet, indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker.

18. Vrijwaringen

18.1 Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt;
18.2 Indien opdrachtgever aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten;

19. Risico-overgang

19.1 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derde worden gebracht;

20. Overmacht

20.1 De partij die meent in overmacht te verkeren is verplicht de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen;
20.2 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt;
20.3 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Een beroep op overmacht kan niet worden gedaan door opdrachtgever als annuleringsgrond voor een cursus.
20.4 Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat gebruiker zijn verplichtingen had moeten nakomen;
20.5 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;
20.6 Voor zoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst;

21. Geheimhouding

21.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Alle informatie geldt als vertrouwelijk, tenzij door een der partijen schriftelijk aan de andere partij is medegedeeld dat bedoelde informatie niet vertrouwelijk is, met uitzondering van de informatie zoals bedoeld in artikel 20.2;
21.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan;

22. Intellectuele eigendom

22.1 Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker, als maker van het werk, toekomen op grond van de Auteurswet;
22.2 Alle door gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, cursusboeken, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, websites, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit;
22.3 Gebruiker behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht;

23. Websites

23.1 Gebruiker behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder nadere mededeling de inhoud van haar websites te wijzigen. Gebruiker behoudt zich voorts het recht voor om, om welke reden ook, het ter beschikking stellen van de websites te beëindigen of de toegang daartoe te beperken.
23.2 Gebruiker heeft de grootst mogelijke zorg besteed aan de samenstelling van haar websites. Desondanks kunnen aan de inhoud van de websites geen rechten worden ontleend en accepteert gebruiker geen aansprakelijkheid voor eventuele onvolledigheden of onjuistheden in de informatie of voor schade, dan wel andersoortige gevolgen die voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik of het niet beschikbaar zijn van de informatie op deze website. Gebruiker geeft geen garantie dat de website toegankelijk is of dat de servers die de website ter beschikking stellen werken. Het gebruik van de websites is voor risico van de opdrachtgever. Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever een kopie bij te houden van alle informatie die de opdrachtgever op de websites van gebruiker invoert. Gebruiker is in geen geval aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit of verband houdende met het verlies van deze informatie.
23.3 De websites kunnen (hyper)links naar andere websites bevatten die niet onder controle staan van gebruiker. Gebruiker is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites.
23.4 Informatie door opdrachtgever verzonden via of in verband met de websites zal als zijnde niet-vertrouwelijk worden behandeld en zal onmiddellijk eigendom van gebruiker worden. Deze informatie mag door gebruiker waar dan ook ter wereld gebruikt worden, zonder enige verplichting tot compensatie en vrij van persoonlijkheidsrechten, intellectuele eigendomsrechten en/of andere rechten.
23.5 Persoonlijke informatie verstrekt of verzameld via of in verband met de websites zal uitsluitend worden gebruikt overeenkomstig de voorwaarden van de dan geldende Privacy Statement.

24. Inlenen adviseurs

24.1 Het is opdrachtgever niet toegestaan om adviseurs, trainers en/of andere ingehuurde derden rechtstreeks te benaderen of in dienst te nemen. Dit geldt zowel tijdens de duur van de overeenkomst als ook twee jaar na het beëindigen van de overeenkomst.

25. Geschillen

25.1 De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter;

26. Toepasselijk recht

26.1 Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing;

27. Vindplaats van de voorwaarden

27.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Centraal Gelderland.

Neem voor meer informatie contact op met FoodResult via hanno@foodresult.com.
© 2009-2024, FoodResult, Catharinadaal 37, 6715 KA Ede, KvK 09186584.